Thành viên công nghiệp của IALA-AISM tại Việt Nam

IALA-AISM là hiệp hội hàng hải quốc tế được thành lập năm 1957 nhằm liên kết các tổ chức hàng hải trên toàn thế giới để cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm, công nghệ và đưa ra các giải pháp để hướng tới sự an toàn của giao thông hàng hải và hàng hoá trên biển. 


Thông tin về hiệp hội hàng hải quốc tế được đăng tải trên website:  www.iala-aism.org  
Tại Việt Nam, Cục Hàng Hải Việt Nam là thành viên quốc gia và Công ty Ứng dụng Công nghệ Việt Nhật là thành viên công nghiệp của hiệp hội hàng hải quốc tế IALA-AISM.     

 


AISM: Association Internationale de Signalisation Maritime
IALA: International Association of Marine Aids to Navigation
and Lighthouse Authorities.